UGOVORNE STRANE:

Trgovačko društvo PHOTONET d.o.o. Rijeka, Hegedušićeva 3, Rijeka, OIB 56315779023, u svojstvu izvoditelja, zastupan po direktoru Oliveru Kamenečki, (u daljem tesktu: administrator)
i
REGISTRIRANI KORISNIK ( u daljem tekstu:korisnik)

sklopili su sljedeći

U G O V O R

PREDMET UGOVORA:

Ovim ugovorom ugovorne strane suglasno reguliraju međusobne odnose povodom dogovorene poslovne suradnje.

Članak 1.

Predmet ovog ugovora je korištenje autorskih djela fotografije iz baze podataka photonet.hr na Internetu ( u daljem tekstu:baza podataka).

PLAĆANJE:

Članak 2.

Korištenje i preuzimanje sadržaja baze podataka je bez naplate za korisnika.

AUTORSKA PRAVA:

Članak 3.

Sadržaj baze podataka je intelektualno vlasništvo pravnih osoba koje su povjerile njegovo upravljanje administratoru.

Članak 4.

Nositelj autorskih prava sadržaja baze podataka je administrator.
Administrator prenosi prava iskorištavanja preuzetog sadržaja na korisnika.

Članak 5.

Korisnik izjavljuje da preuzimanjem sadržaja nije postao vlasnikom autorskih djela, kao niti pripadajućih prava.
Korisnik je dobio prava korištenja preuzetog sadržaja prema odredbama ovog ugovora.

KORIŠTENJE:

Članak 6.

Korisnik će preuzeti sadržaj baze podataka koristiti u svrhu vlastite promocije.
Korisnik izjavljuje da neće preuzeti sadržaj prodavati trećim osobama.

Članak 7.

Korištenje sadržaja baze podataka kojeg je preuzeo korisnik nije ograničeno vremenski i količinski.
Korištenje sadržaja po opsegu ograničeno je isključivo za osobne potrebe promocije korisnika i pravnih osoba koji su vlasnici autorskih prava sadržaja baze podataka.

POSEBNE ODREDBE:

Članak 8.

Korisnik se obvezuje koristiti sadržaj samo za nakaldničke projekte iz korisnikove zbirke.
Korisnik može isti sadržaj preuzimati neograničeno puta.
Korisnik će nakon svakog preuzimanja sadržaja poslati administratoru na E-mail adresu: photonet.hr web adresu stranice na kojoj je sadržaj objavljen ili pdf dokument nakladničkog projekta.

VRIJEME VAŽENJA UGOVORA:

Članak 9.

Ovaj ugovor počinje važiti danom preuzimanja sadržaja od strane korisnika.
Ovaj ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme.

ZAVRŠNE ODREDBE:

Članak 10.

Na sve odnose koji nisu ovim ugovorom uređeni primjenjuju se odredbe Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, odnosno drugih važećih propisa države korisnika.

Članak 11.

Stranke će sve eventualne sporove proizašle iz ovog ugovora nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom nadležan je stvarno nadležni sud države korisnika.

Članak 12.

Ovaj ugovor je zapisan u elektronskom obliku a stranke izjavljuju da je ovakav obliku zapisa ugovora pravovaljan.